072 205 528 mkonsaltingtp@yahoo.com

НАШИТЕ УСЛУГИ

Што може да направиме за вас

Сметководство


Сметководствени услуги за старт ап бизниси, мали и средни компании од областа на производствените, трговските и услужните дејности. Повеќе

Материјално сметководство


Водење залиха на готови производи, репроматеријали, суровини, производство во тек, инвестиции во тек и други евиденции согласно претходно договореното. Повеќе

Финансиско сметководство


Книговодствена евиденција на деловните трансакции: набавки, продажби, амортизација, плати, капитал, обврски, финансиски вложувања, временски разграничувања, залихи и ДДВ. Повеќе

Документи


Подготовка на фактури и налози за плаќање, регистрација на ДДВ, статистички обрасци, извештаи до БНБ, подготовка на потребните документи при аплицирање за кредит. Повеќе

Консултантски услуги


Секое претпријатие кое работи на големо треба да внимава и да ги исполнува следните услови. Повеќе

Корисни линкови


Министерство за финансии finance.gov.mk Повеќе

Сметководство


 • Комплетно сметководство и книговодство
 • Тековно книговодство и финансиско известување
 • Сметководство на примарни документи и изготвување на секундарни сметководствени документи
 • Подготвување на ДДВ-пријави и нивно доставување до Управата за даноци
 • Тековно наплата и подготвување на сите документи за плаќање потребни за порамнувања со Буџетот
 • Распоред на амортизација на фиксни средства
Плати и благајничко работење

Подготвување на договори за вработување, дополнителни договори, наредби за престанок на вработување и нивно доставување. Подготвување хонорарни договори, сметки за награди и сертификати. Подготовка на платни списоци, потврди за вработување; пресметување на боледувања, лисја на отсуство. Подготвување документи за плаќање за порамнувања со буџетот. Пополнување книги за работа и книги за осигурување, пријавување за сертифицирање на периодите на осигурување.

Затворање на фискалната година (завршна сметка)

Подготвување и доставување на годишни финансиски извештаи.Подготвување годишни даночни пријави според закон за даноци на приход на физички лица, како и Закон за данок на доход.

Материјално сметководство


Неколкугодишно искуство во водење деловни книги, вклучително и материјално сметководство:

 • Организација на магацин
 • Домашна и странска пресметка
 • Цени на набавка и продажба
 • Евиденција на сметки
 • Внесување на пратки и издадени фактури
 • Фактури и складирање во магацин за готови производи
 • Организација на залихи по сектори и магацини
 • Испуштање на производи по регулирани или посебни норми
 • Усогласување со финансиско сметководство

Во случај гореспоменатата ситуација делумно да се однесува на вашата компанија, ви даваме можност да водиме сметководство за залихите и материјалот. Оваа услуга е вообичаена за клиенти во фаза на развој или за клиенти кои се занимаваат со голем број продукти од нивната продажна понуда. Со цел промената да се ажурира, протокот на информации е задолжителен и имаме значително искуство во оваа област. Во голема мерка, соработката ќе биде успешна доколку преземањето на документите е правилно.

Финансиско сметководство


 • Комплетно сметководство и книговодство
 • Тековно книговодство и финансиско известување
 • Сметководство на примарни документи и изготвување на секундарни сметководствени документи
 • Подготвување на ДДВ-пријави и нивно доставување до Управата за даноци
 • Тековно наплата и подготвување на сите документи за плаќање потребни за порамнувања со Буџетот
 • Распоред на амортизација на фиксни средства
Плати и благајничко работење
Пресметка на даноците поврзани со работењето на клиентот

Услугата се однесува за пресметка на сите даноци на кои е обврзан клиентот согласно неговото работење и откако истиот ќе ги потврди пресметаните податоци од наша страна, со негова заверка или овластување на истите ќе бидат пријавени до надлежната институција.

Пресметка на останатите јавни давачки

Под останати јавни давачки се подразбираат сите останати давачки према државните органи на кои е обврзан клиентот а се во врска со финансиското работење на клиентот.

Документи


Подготовка на фактури и налози за плаќање, регистрација на ДДВ, статистички обрасци, извештаи до БНБ, подготовка на потребните документи при аплицирање за кредит, препораки и избор на софтверски услуги на клиентот.

Консултантски услуги


Навремена информација за постојаното менување на законодавството за деловни активности во Р.С.Македонија, советување за законодавството за даноци и осигурување, оптимизација на даночните стапки.Нашите предности се одличното познавање на законите, сметководство и даночна пракса, Овие предности ни овозможуваат брзо и ефикасно решавање на реалните предизвици во врска со даноците, книговодство и сметководство, основање или стекнување на компании, добивање на дозволи за работа и престој и менаџирање со инвестиции.

Во М Консалтинг веруваме во личен допир, силни односи со клиенти и лично прилагодени решенија. Сфаќаме дека нема два бизниси исти. Значи, без разлика дали вашиот бизнис е почетен или мулти-национален, ние се фокусираме да ви помогнеме да ги постигнете своите цели. Нашата цел е да ги услужиме нашите клиенти со највисоки стандарди, строго почитувајќи го законодавство и заштитувајќи ги нивните интереси. Нашите главни предности се нашите клиенти и нашиот тим. Исклучително брза и професионална услуга на највисоко ниво!

Ние во М Консалтинг имаме високо квалификуван тим за да ги задоволиме сите ваши потреби за сметководствени услуги. Почитување на правилата за квалитет во обезбедувањето на услугите дефинирани со позитивните законски прописи и строго почитување на етичките правила прецизирани со Етичкиот кодекс на IFAC (Меѓународната федерација на сметководители) објавен во Службен весник на РМ број 79/2010 година.


М КОНСАЛТИНГ

Сметководствени
услуги
&
Финансиски
консалтинг

Поради зголемен обем на работа М-Консалтинг објавува оглас за отворено работно место СМЕТКОВОДИТЕЛ.

Локација: Скопје

Опис:Бараме квалификувани поединци да се приклучат на нашиот тим од сметководители во Скопје. Имањето лиценца за овластен сметководител е поволно и ќе биде земено предвид при процесот на селекција.

Придобивки: Конкурентна плата пропорционална со квалификациите и искуството на кандидатот.

Работно време: Понеделник до петок, од 08:00 до 16:00 часот.
Барања:
- Умешност во материјално и финансиско работење.
- Познавање на Законот за ДДВ, Законот за персонален данок и Законот за данок на добивка.

Придружете ни се и станете дел од нашиот динамичен тим


М КОНСАЛТИНГ

Вработува
Сметководител
Прикачете CV (формат PDF)
Loading
Your message has been sent. Thank you!

Барање за понуда

Loading
Your message has been sent. Thank you!